Amerikansk teknologi giver bedre protein til danske økokøer

Projekt

Et nyt projekt skal teste, om en amerikansk metode kan øge selvforsyningen med protein til danske, økologiske malkekøer. Meget tyder på, at teknikken kan forbedre proteinværdien af hjemmedyrkede lupiner og hestebønner markant.

Varmebehandling af økologiske proteinafgrøder øger muligvis proteinværdien.

Baggrund

Der er stor interesse for øget selvforsyningen med protein i økologisk mælkeproduktion. Selvforsyningen er imidlertid begrænset af, at protein direkte fra markerne har en høj såkaldt ”proteinopløselighed” i koens vom, og det betyder en lavere mælkeproduktion og typisk et større tab af ammoniak til miljøet.

En oplagt mulighed for at øge proteinværdien af de økologiske proteinafgrøder er at udsætte dem for en kontrolleret varmebehandling. For at undgå forbrug af energi ved transport til og fra foderstoffabrikker er der stor interesse for, at varmebehandlingen kan ske lokalt på malkekvægbedriften.

Muligheden for varmebehandling af lupiner og hestebønner hos de økologiske mælkeproducenter skal nu undersøges nærmere. Til det formål har Videncentret for Landbrug, Kvæg købt et amerikansk udstyr, som skal testes og indkøres på danske økologiske proteinafgrøder.

Projektet gennemføres i 2012 i samarbejde mellem Videncentret for Landbrug, Mosegaarden A/S, fire økologiske mælkeproducenter og AgroTech A/S. Projektet er finansieret af Fonden for Økologisk Jordbrug og midler fra EU's Landdistriktspulje.

Amerikansk udstyr til varmebehandling af proteinafgrøder.

Udfordringer

I USA bruger mælkeproducenterne primært anlægget til varmebehandling af sojabønner og teknologien er derfor udviklet til den afgrøde. I Danmark er det mest oplagt at fodre køerne med lupiner eller hestebønner, og brugen af anlægget skal derfor optimeres til disse afgrøder. Det er desuden afgørende for metoden, at energiforbruget og dermed behandlingsomkostninger og klimabelastning ikke er for høje.

Arbejdsopgaver

Projektet skal afdække mulighederne for at varmebehandle proteinafgrøder hos danske, økologiske mælkeproducenter. Der indgår fire mælkeproducenter i projektet, og arbejdsopgaverne er blandt andet:

  • Optimering af anlægget med hensyn til tid og temperatur for de enkelte proteinafgrøder
  • At analysere de varmebehandlede afgrøder og beregne den præcise foderværdi
  • Måling af energiforbrug ved processen
  • Beregning af det økonomiske potentiale for producenten af lokal varmebehandling
  • Demonstrere anlægget og projektets resultater for andre økologiske mælkeproducenter.

Udviklingsperspektiver

Der er stor fokus på at reducere klima- og miljøbelastningen ved økologisk mælkeproduktion. Lokale metoder er interessante, hvis de øger foderværdien og kan integreres med energiproduktion på ejendommen. På økologiske bedrifter kan energi blandt andet komme fra biogas, solceller eller vind.

Fakta

  • En højtydende økologisk malkeko har brug for 3,5-4,0 kilo protein om dagen
  • En varmebehandling kan øge proteinværdien til malkekøer med 20-40 %
  • De mest oplagte danske proteinkilder er lupiner og hestebønner. Men også ærter og korn er interessante.
Agrotech på LinkedIn
Publiceringsdato 05.12.2011